dies nòdidas

Die Internatzionale de is deretos de sa Fèmina

S'8 de martzu s'at tzelebradu sa ricurrèntzia intregada a is lotas chi is fèminas ant gherradu pro s'afirmatzione de is deretos insoru e pro su megioru de sa sotziedade.

S'isportellu linguìsticu de Carbònia remonat e onorat su Caminu feminista traduende dae s'italianu a su sardu s'artìculu Wikipèdia.

Leghe s'artìculu innoe:
Die internatzionale de sa fèmina - Wikipedia 

Die Internatzionale de sa
Limba Materna

Sa Die Internatzionale de sa Limba Materna 21 Freàrgiu 2023

Su Servìtziu Linguìsticu de su Comunu de Carbònia partètzipat a Sa Die Internatzionale de is Limbas Maternas posta a campu dae s'UNESCO pro promòvere is limbas maternas, sa diversidade linguìstica, culturale e su multilinguismu.

Nois is Sardos semus sa minoria linguìstica prus manna de sa Repùblica Italiana chi ddu reconnoschet e amparat cun sa Lege 482 de su 1999.

A imparare su sardu a is pipios est a ddis fàghere unu donu mannu chi ddis at a abarrare totu sa vida.

Is chircas in contu de bilinguismu* narant chi:

Insaras, it'est chi tocat a fàghere?

A faeddare su sardu a is pipios giai dae criaduras!

In iscola italianu, in domo sardu!

Cun su tempus pipias e pipios ant a agatare s'echilìbriu e ant a essire (a su mancu) bilìngue perfetos!

Sa limba est bia, si dda faghimus bìvere!


* “Il Cervello Bilingue” Carocci 2020 - Garaffa, Sorace, Vender.
* Bilingualism Matters - Bilingualism Matters (bilingualism-matters.org) Iscarrìga su materiale in arta calidade:

https://drive.google.com/drive/folders/1b-_xINTiWBxZCduN4wORF8B1IgMDeExR?usp=sharing

 https://drive.google.com/drive/folders/1tauqIGvfIGLcUKYaD14ANKUnyyRPz6ZH?usp=sharing

.