Progetu

InSardu Carbònia
Servìtziu Linguìsticu 

S'Ufìtziu Limba Sarda est unu servìtziu finantziadu cun sa L. 482/99 "Normas in matèria de amparu de is minorias linguìsticas istòricas" e L.R. 22/2018 "Disciplina de sa Polìtica Linguìstica Regionale", e naschet cun sa punna de amparare, promòvere e avalorare sa limba sarda donende-ddi pari dignidade cun sa limba italiana.

S'isportellu est abertu anca est su Comunu de Carbònia in Pratza Roma 1.

Un'operadore ispetzializadu at a atèndere fainas de: