Comunu de Carbònia

In Sardu - Servìtziu Linguìsticu


Progetu acumpridu cun su dinari de sa Regione Autònoma de Sardigna cunforma a sa L. 482/99 e L.R. 22/2018 

Su Servìtziu
Limba Sarda

S'Ufìtziu Limba Sarda est unu servìtziu finantziadu cun sa L. 482/99 "Normas in matèria de amparu de is minorias linguìsticas istòricas" e L.R. 22/2018 "Disciplina de sa Polìtica Linguìstica Regionale", e naschet cun sa punna de amparare, promòvere e avalorare sa limba sarda donende-ddi pari dignidade cun sa limba italiana.

S'isportellu est abertu anca est su Comunu de Carbònia in Pratza Roma 1.

Un'operadore ispetzializadu at a atèndere fainas de:

Noas pro àreas temàticas

Totu su chi pertocat is noas in contu de limba sarda in Carbònia. Didàtica, Fainas, Sotziolingìstica e Dies Nòdidas

Su Servìtziu Limba Sarda de su Comunu de Carbònia

Imàginas e informatziones dae su Comunu de Carbònia

Acàpiu a su canale de su Servìtziu Linguìsticu de su Comunu de Carbònia. In custa prataforma si podet agatare vìdeos de divulgatzione in contu de sa limba sarda, de sa cultura de su logu e de is fainas postas a campu dae s'isportellu. 

Pàgina FB  de su Servìtziu Linguìsticu de su Comunu de Carbònia. In custa prataforma si podet agatare publicatziones de divulgatzione in contu de sa limba sarda, de sa cultura de su logu e de is fainas postas a campu dae s'isportellu. 

Canale IG de su Servìtziu Linguìsticu de su Comunu de Carbònia. In custa prataforma si podet agatare fotografias e videos curtzos de divulgatzione in contu de sa limba sarda, de sa cultura de su logu e is fainas chi s'isportellu ponet a campu.