Didàtica

Traballos de Isportellu 

Custu acàpiu bos lompet a una cartella cumpartzida pro iscarrigare materiale didàticu postu a campu dae custu isportellu

Glossarieddu de Isportellu

Custu acàpiu bos lompet a unu file cumpartzidu anca s'at marcadu is paràulas pagu connotas in su faeddòngiu prus populare oberadas in is publicatziones de s'Isportellu.

Ditzionàrios
Pro cumintzare bos proponimus una setzione intregada a is ditzionàrios: is istudiosos nd'ant aparitzadu e cuncordadu in totus is tempos. Ddoe nd'at prus betzos e prus reghentes, prus o prus pagu a norma, considerende is règulas de iscritura currentes a dies de oe.

Sitos chi tratant Didàtica pro pipios

In custa setzione regollimus sitos e documentos, òperas de collegas e istudiosos de sa didàtica pro is primos faeddos e s'animatzione linguìstica de is pipios e pro s'imparòngiu de s'istòria sarda in s'iscola italiana.

Tradutziones de òperas famadas

Innoe s'agatat is tradutziones de unas cantas òperas seberadas de sa literadura clàssica, chi s'agatant in su portale Sardegna Digital Libray